Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, BCH Đảng bộ tỉnh đã cụ thể hoá thành 6 Nghị quyết và ...